Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Wzór statutu MMP

 

Statut Mazowieckiego Małego Przedszkola w ...

 

 

§ 1.

1. Mazowieckie Małe Przedszkole jest alternatywną placówką edukacji przedszkolnej dla dzieci wiejskich w wieku 3-5 lat.

2. Ustalona nazwa używana przez placówkę brzmi: Mazowieckie Małe Przedszkole w ... , w skrócie Małe Przedszkole.

3. Adres Małego Przedszkola: ... .

4. Organem prowadzącym placówkę jest ... .

5. Z polecenia organu prowadzącego pracę i działalność Małego Przedszkola koordynuje i wspiera koordynator regionalny ...

(imię i nazwisko koordynatora regionalnego)

6. Nadzór merytoryczny nad pracą przedszkola sprawuje koordynator merytoryczny Federacja Inicjatyw Oświatowych – Ewa Lubczyńska i Małgorzata Pomianowska.

§ 2.

Małe Przedszkole działa na podstawie:

a) umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki nr 7/2.1a/2006/361 na dofinansowanie projektu Mazowieckie Małe Przedszkola,
b) niniejszego statutu.

 

§ 3.

1. Małe Przedszkole jest ośrodkiem środowiskowym.

2. Małe Przedszkole nie współpracuje / współpracuje (właściwe zaznaczyć) ze Stowarzyszeniem ... (nazwa lokalnego stowarzyszenia)

§ 4.

 

1. Działalność przedszkola jest finansowana w ramach projektu Mazowieckie Małe Przedszkola.

2. Małe Przedszkole może wspierać finansowo lub rzeczowo Gmina i inni donatorzy.

3. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne.

4. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone ze środków finansowych spoza projektu.

 

 

§ 5.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w projekcie Mazowieckie Małe Przedszkola.

2. Głównym celem Małego Przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i miejskich zgodnie z dokumentacją konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego nr 7/2.1a/2006 oraz celami zawartymi w Uchwale nr 70/2007 Rady Ministrów z dn. 24.04.2007 w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

3. Małe Przedszkole zapewnia dzieciom sprawnym i niepełnosprawnym możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, w warunkach poszanowania ich godności i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

4. Małe Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka i przygotowuje je do edukacji w klasie 0 oraz wspiera rodzinę w jego wychowaniu.

5. Małe Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka i innymi członkami rodziny.

6. Działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza oraz działalność Organów Małego Przedszkola prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.

7. Realizacja celów Małego Przedszkola może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Organem Prowadzącym przez osoby prawne i fizyczne.

 

 

§ 6.

1. Organami Małego Przedszkola są:

a) Rada Rodziców,

b) Nauczyciel pełniący jednocześnie obowiązki kierownika placówki.

2. Organem wspierającym Małe Przedszkole może być Rada Małego Przedszkola.

3. Rada Przedszkola powoływana jest na wniosek Rady Rodziców i Nauczyciela.

4. Rada Rodziców i Rada Małego Przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

 

§ 7.

1. Nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą zatrudnia Organ Prowadzący,

2. Nauczyciel powinien posiadać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

3. Nauczyciel kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia,

5. Zadania Nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą są następujące:

a) sprawowanie opieki nad powierzonymi dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju,

b) wspieranie każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju,

c) opracowanie i realizacja planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel odpowiada za ich jakość i wyniki.

d) koordynowanie współdziałania organów Małego Przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania,

e) organizowanie udziału rodziców w pracy Małego Przedszkola, współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci, wspieranie rodziców w kształceniu się przez całe życie,

f) udział w realizacji planu finansowego w przewidzianym zakresie,

g) ocenianie jakości pracy dzieci,

h) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola,

i) opracowanie ramowego rozkładu dnia,

j) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i dokumentacji przedszkola,

k) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola,

l) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych.

6. Nauczyciel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

§ 8.

1. Rada Małego Przedszkola jest ciałem kolegialnym – najwyższym społecznym organem Małego Przedszkola, powołanym do rozwiązywania jego wewnętrznych problemów,

2. W skład Rady Małego Przedszkola wchodzą:

a) Rada Rodziców,
b) Nauczyciel.

3. W obradach Rady Małego Przedszkola mogą brać udział osoby reprezentujące: Organ Prowadzący, lokalne stowarzyszenie współpracujące z Małym Przedszkolem, właściciela lokalu, w którym mieści się Małe Przedszkole.

4. Prawo zwołania Rady Małego Przedszkola przysługuje Nauczycielowi, Radzie Rodziców, Organowi Prowadzącemu.

5. Do kompetencji Rady Małego Przedszkola należy:

a) ocena sytuacji Małego Przedszkola,

b) występowanie z wnioskami do Organu Prowadzącego oraz nadzoru merytorycznego o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki.

 

§ 9.

1. Rada Rodziców liczy 3 osoby, jest organem społecznym przedszkola i stanowią ją rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Głównym celem Rady Rodziców jest organizacja współpracy Małego Przedszkola i rodziców, stworzenie możliwości wspierania Małego Przedszkola przez chętnych rodziców oraz ujednolicanie działań wychowawczych.

3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu Małego Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki poprzez: współorganizowanie imprez i świąt przedszkolnych, opiniowanie projektów zmian statutu Małego Przedszkola, przedstawiania wniosków w sprawie planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, zgłaszania wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw Małego Przedszkola do Nauczyciela lub Organu Prowadzącego.

4. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

5. W celu wspierania działalności statutowej Małego Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

6. Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców.

 

 

§ 10.

1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do Małego Przedszkola jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dziecka.

2. Dziecko ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie.

 

 

§ 11.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) aktywny udział w działalności Małego Przedszkola,

c) respektowanie decyzji Nauczyciela i Rady Rodziców.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z dokumentacją dziecka i uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej rozwoju dziecka,

b) uzyskiwania porad i wsparcia od nauczyciela w sytuacjach, gdy dziecku potrzebna jest pomoc,

c) przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy przedszkola.

 

 

§ 12.

1. Małe Przedszkole prowadzi oddział przedszkolny, grupę dziecięcą mieszaną wiekowo, z uwzględnieniem potrzeb dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do pięciu lat pochodzące z danego środowiska.

3. Grupa nie powinna przekraczać piętnaściorga dzieci. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organu prowadzącego, liczebność grupy może być zwiększona do osiemnaściorga dzieci.

4. Opiekę nad dziećmi sprawuje Nauczyciel. W swojej pracy jest wspierany przez rodziców, praktykantów, stażystów i wolontariuszy.

 

§ 13.

1. Organizację pracy Małego Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Nauczyciela i Radę Rodziców, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy i zatwierdzany przez organ prowadzący

2. Małe Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna i zimowa ustalane są zgodnie z arkuszami organizacyjnymi dostosowanymi do specyfiki lokalnych uwarunkowań.

3. Czas pracy nauczyciela z dziećmi wynosi nie mniej niż piętnaście godzin tygodniowo.

4. Godzina zajęć w Małym Przedszkolu wynosi 60 minut.

§ 14.

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do Małego Przedszkola przygotowuje Organ Prowadzący a zatwierdza, z wyjątkiem pierwszej rekrutacji, Rada Rodziców.

 

 

§ 15.

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników Małego Przedszkola.

 

§ 16.

1. Przed zmianą statutu Organ Prowadzący może zasięgnąć opinii organów Małego Przedszkola.

2. Zmiany w niniejszym statucie są wprowadzane przy zmianach przepisów lub na wniosek Organów Małego Przedszkola.

 

§ 17.

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, ustala się obowiązek zapoznania z nim na zebraniu z rodzicami.

2. Statut jest dostępny dla każdej zainteresowanej osoby.

 

§ 18.

Małe Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 19.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Małego Przedszkola określają odrębne przepisy.

 

§ 20.

Statut został uchwalony przez Organ Prowadzący ... dnia ... . Statut wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

 

...........................................

Organ Prowadzący

(pieczęć i podpis)

 

Do pobrania

ikona pobierz - zalącznikWzór statutu (PDF - 135 KB)

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!