Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Jak rozpoznać dziecko zdolne?
ikona rozwój

Kategoria:
Autorka:

 

Jednym z trendów, jakie obserwujemy w ostatnich latach w kształceniu i wychowaniu, jest znaczne zainteresowanie doskonaleniem form i metod pracy z dzieckiem zdolnym.

Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy danym zasobie wiedzy i przy równej motywacji niektórzy szybciej niż inni uczą się nowych rzeczy. Osoby wyróżniające się wyjątkowymi zdolnościami w jakiejś dziedzinie określa się jako wybitnie zdolne lub utalentowane.

Cechą charakterystyczną osób utalentowanych jest wczesne, spontaniczne pojawianie się zdolności na wysokim poziomie w konkretnej dziedzinie aktywności. Dzięki badaniom nad zdolnościami zwrócono uwagę na powiązanie cech intelektualnych i pozaintelektualnych.

Jeden z opracowanych modeli zdolności zaproponował Joseph Rezulle. Według niego u osób wybitnie zdolnych występuje interakcja między:

 • ponadprzeciętnymi uzdolnieniami kierunkowymi lub ponadprzeciętną inteligencją,
 • wysokim stopniem zaangażowania w zadania,
 • wysokim poziomem zdolności twórczych.

Odpowiednio: pierwsza grupa zdolności to ponadprzeciętna inteligencja lub ponadprzeciętne zdolności twórcze np. malarskie, muzyczne itp. Druga grupa to uporczywość, wytrzymałość, wiara w samego siebie, samozaparcie w ćwiczeniach, fascynacje i mocne zaangażowanie w działanie. Ostatnia grupa cech to czynniki związane z obszarem twórczości, czyli płynność myślenia, otwartość na doświadczenia, ciekawość badawcza, wrażliwość na szczegóły, tworzenie własnych idei, wrażliwość na odczucia itp.

Zwłaszcza trzecia grupa cech jest podatna na oddziaływanie środowiska.

Ważne

Uznaje się, że do uzyskania wysokiego poziomu osiągnięć konieczna jest interakcja między zdolnościami, warunkami środowiskowymi i odpowiednimi cechami osobowości. Korzystne współdziałanie zdolności ogólnych lub uzdolnień specjalnych, czynników motywacyjnych i osobowościowych oraz główne kręgi środowiskowe tj. rodzina, przedszkole (potem szkoła), grupa rówieśnicza, stwarzają optymalne warunki do rozwoju zdolności.

Aspekt rozwojowy zdolności i twórczości człowieka przebiega zgodnie z fazowymi prawidłowościami rozwoju, w zgodzie z wewnętrznymi przemianami w psychice i procesach umysłowych w powiązaniu z czynnikami biologicznymi i uwarunkowaniami środowiskowymi.

Chciałabym teraz pokrótce przedstawić model rozwoju zdolności Feldmana, który powstał na podstawie teorii rozwoju poznawczego dziecka, sformułowanej przez Jeana Piageta. Model ten wyjaśnia rozwój człowieka od fazy uniwersalnej do fazy unikatowej, dlatego funkcjonuje pod nazwą U-U.

Fazy rozwoju według modelu Feldmana są następujące:

 • uniwersalna – biologiczno-fizjologiczna (początek),
 • inkulturowa – mieszcząca się w dziedzinie jakiejś kultury, w której żyje dana osoba,
 • indosynkratyczna – oznacza wystąpienie wąskiej ukierunkowanej specjalizacji,
 • unikatowa – najwyższy poziom samorealizacji, stadium rozwoju uzdolnień kierunkowych, w którym jednostki są twórcze – tworzą idee, wartości, koncepcje.

Pierwszą i drugą fazę rozwoju osiągają wszyscy, osiągnięcie kolejnych faz zależy od interakcji różnorodnych czynników. Faza druga i początki trzeciej to rozwojowo okres życia przedszkolnego.

Inną ważna dla zrozumienia zdolności człowieka koncepcją jest teoria MJ [inteligencji złożonej] Howarda Gardnera. Podstawową tezą tej koncepcji jest występowanie siedmiu różnych rodzajów inteligencji:

 • muzycznej
 • cielesno-kinestetycznej
 • logiczno-matematycznej
 • lingwistycznej
 • przestrzennej
 • interpersonalnej
 • intrapersonalnej.

W pierwszym roku życia wszystkie rodzaje inteligencji rozwijają się spontanicznie według naturalnego wzorca zdolności. W następnym etapie rozwoju ujawniają się aktywności związane z konkretnym systemem symbolicznym, na przykład inteligencja przestrzenna w rysunku, inteligencja muzyczna w piosenkach itp.

Gardner stwierdza, że we wczesnym etapie rozwoju zdolności tzn. w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym należy unikać sztywnego, sformalizowanego nauczania. Środowisko dziecka powinno się charakteryzować maksymalnym zróżnicowaniem bodźców oraz ich różnorodnością ilościową i jakościową.

Ważne

Pierwsze lata życia mają szczególne znaczenie dla rozwoju człowieka w późniejszych okresach. Różnice rozwojowe zarysowują się już w wieku niemowlęcym i zdecydowanie utrwalają się w wieku przedszkolnym. Dlatego ważnym zdaniem rodziców i wychowawców w tym okresie jest przyjęcie postawy inicjującej, inspirującej i wspomagającej działanie dzieci zamiast czysto kierowniczej, dyrektywnej.

Konieczne jest wyposażenie przedszkola w sprzęt zapewniający podejmowanie zabaw twórczych i badawczych oraz umożliwienie dzieciom uczestniczenia w zajęciach plastycznych i teatralnych. Niezbędne jest również wprowadzanie technik twórczego myślenia – umożliwianie dzieciom współtworzenia zajęć, wymyślanie i przekształcania nowych zabaw. Ważne jest też przygotowanie wielu kącików tematycznych.

Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują na możliwość rozwijania poziomu myślenia twórczego.

Ważne

Cechy dziecka zdolnego (typowe dla wieku 5–7 lat) wyróżniające dziecko spośród innych to:

 • łatwe zapamiętywanie i uczenie się nowych rzeczy, natychmiastowe zrozumienie problemów (ok. 1/3 dzieci zdolnych przed rozpoczęciem nauki szkolnej umie czytać i liczyć do 100);
 • zadawanie pytań, bystra obserwacja i spostrzegawczość, ciekawość świata, chęć poznania itp.;
 • wykonywanie zadań umysłowych z przyjemnością, umiejętność skupienia uwagi przez dłuższy czas na tym, co dziecko interesuje (w niektórych przypadkach dzieci ujawniają już konkretne zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe);
 • wymyślanie nowych zabaw, opowiadanie sytuacji realnych i abstrakcyjnych ciekawe, oryginalne pomysły, bogata wyobraźnia, potrzeba wyrażania myśli lub emocji za pomocą różnych form plastycznych w formie słów, ruchu muzyki;
 • niezależna postawa wobec innych – dziecko umie bronić swoich racji, jest samodzielne w pracy.

Posiadanie trzech spośród tych cech oznacza, że dziecko ma szanse być w przyszłości jednostką wybitną.

Ważne

Bez wsparcia środowiska dziecko zdolne nie ma szans pełnego wykorzystania swojego wrodzonego potencjału, nie rozwinie w pełni swoich predyspozycji.

 

Warto przeczytać:

 • Landau E., Twoje dziecko jest zdolne, PAX , Warszawa, 2003.
 • Partyka M., Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, CMPPP, Warszawa, 2000.
 • Partyka M., Dzieci zdolne, CMPPP, Warszawa 2000.
 • Partyka M., Zdolni, utalentowani, twórczy, CMPPP, Warszawa 1999.
 • Puślecki W., Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów, Impuls, Kraków 1998.
 • Szumski G., Dobór i kształcenie uczniów zdolnych, WSPS, Warszawa 1995.

 

Do pobrania:

ikona pobierz - załącznikJak rozpoznać dziecko zdolne (PDF - 94 KB)

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!